Samorząd - VII Kadencja


Obszar działania VII Kadencja

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku (OIPiP) działa na obszarze powiatów:

 • włocławskiego,
 • rypińskiego,
 • radziejowskiego,
 • aleksandrowskiego,
 • lipnowskiego - województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie z dnia 1 lipca 2011r . o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U.Nr.41 poz.178 z późn. zmianami). Przynależność do samorządu osób wykonujących lub zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej jest obowiązkowa.

Struktura organizacyjna

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach wyborczych ustalonych przez Okręgową Radę.

Okręgowy Zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez Okregową Radę. Delegatami Okręgowej Izby we Włocławku na VII kadencję samorządu są:

 • AGNIESZKA TRZĄSALSKA
 • ALEKSANDRA ZABOROWSKA
 • ALICJA GRABOWSKA
 • ANNA DĘBICKA
 • ANNA SZELĄGOWSKA
 • ANNA ŻEBROWSKA
 • BARBARA CENDROWSKA
 • BARBARA CHMIELEWSKA
 • BARBARA GOŹDZIK
 • BARBARA RYKOWSKA
 • BARBARA TYLCZYŃSKA
 • BEATA BŁASZKIEWICZ
 • BEATA HAOR
 • BEATA KINIORSKA-RACIBORSKA
 • BEATA NAŁUDKA
 • BEATA ULANOWSKA
 • DANUTA ELUSZKIEWICZ
 • DANUTA GADALIŃSKA
 • DANUTA PŁOSZAJ- ZIÓŁKOWSKA
 • DANUTA ROGALSKA
 • ELŻBIETA KUBIAK
 • ELŻBIETA MARCINIAK-SOBOCIŃSKA
 • ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
 • EWA KRUSZEWSKA
 • EWA OBUCHOWSKA
 • GRAŻYNA KUKUŁA
 • GRAŻYNA RZEKANOWSKA
 • HALINA HIŃCZEWSKA
 • HENRYKA STĘPNIAK
 • IRENA POSTRACH
 • IWONA CZARNIECKA
 • IZABELA PATRONIAK
 • JADWIGA STRÓŻYK
 • JAROSŁAW PRYKOWSKI
 • JOANNA MIELCAREK
 • JOLANTA BRZUSZKIEWICZ
 • JOLANTA KŁOSOWSKA
 • JOLANTA ŚWIERSKA
 • MAŁGORZATA DĄBROWSKA
 • MAŁGORZATA GUŹNICZAK
 • MAŁGORZATA LEWANDOWSKA
 • MAŁGORZATA ZAWIROWSKA
 • MARIA ADAMCZEWSKA
 • MARIA DOMBRZALSKA
 • MARIA KACPRZAK
 • MARZANNA WŁADECKA
 • RENATA JABŁOŃSKA
 • RENATA JARĘBSKA
 • RENATA KACZMAREK-CZYŻAK
 • RENATA MORACZEWSKA
 • SŁAWOMIRA SITARZ
 • TERESA MIŁKOWSKA
 • VIOLETTA REDZIMSKA
 • WIESŁAW BOCHENEK
 • ZOFIA CYBULSKA
 • ZOFIA NEJMAN

Samorząd

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH jest organem samorządu, wyboru jej członków dokonuje Okręgowy Zjazd, wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby na podstawie art.24.ust.1-6 ustawy z dnia 1.07.2011r o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

 • Małgorzata Zawirowska - - Przewodnicząca
 • Beata Ulanowska - Wiceprzewodniczaca
 • Jolanta Świerska - Sekretarz
 • Anna Żebrowska - Skarbnik
 • Aleksandra Zaborowska - Członek
 • Anna Szelągowska - Członek
 • Barbara Cendrowska - Członek
 • Barbara Goździk - Członek
 • Barbara Rykowska - Członek
 • Danuta Gadalińska - Członek
 • Elżbieta Marciniak-Sobocińska - Członek
 • Jarosław Prykowski - Członek
 • Maria Dombrzalska - Członek
 • Marzanna Władecka - Członek
 • Teresa Miłkowska - Członek
 • Violetta Redzimska - Członek

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

W imieniu Rady działa Prezydium ORPiP. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Rady wybrany przez Okręgowy Zjazd oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

 • Małgorzata Zawirowska - - Przewodnicząca
 • Beata Ulanowska - Wiceprzewodniczaca
 • Jolanta Świerska - Sekretarz
 • Anna Żebrowska - Skarbnik
 • Anna Szelągowska - Członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji

 • Beata Błaszkiewicz - Przewodnicząca
 • Beata Nałudka - Sekretarz
 • Agnieszka Trząsalska - Członek
 • Elżbieta Kubiak - Członek
 • Maria Adamczewska - Członek
 • Renata Jabłońska - Członek

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Okręgowy Sąd rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

 • Wiesław Bochenek - Przewodniczący
 • Barbara Tylczyńska - Członek
 • Jadwiga Stróżyk - Członek
 • Joanna Mielcarek - Członek
 • Renata Jarębska - Członek
 • Zofia Cybulska - Członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

Okręgowy Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

 • Danuta Płoszaj Ziółkowska - ORzOZPiP
 • Barbara Chmielewska - Z-ca ORzOZPiP
 • Danuta Eluszkiewicz - Z-ca ORzOZPiP
 • Danuta Rogalska - Z-ca ORzOZPiP
 • Grażyna Rzekanowska - Z-ca ORzOZPiP
 • Zofia Nejman - Z-ca ORzOZPiP