REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWKU 2022r

Monitoring aktów prawnych

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP we Włocławku 2020r

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWKU 2020r

Uchwała Nr 1679/VIIP/2019 w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniareki położnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI")

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Nowa Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 95 i art. 99 ustawy, które weszły w życie z dniem 23 sierpnia 2011 r.

Nowa Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r.,wyjątkiem art. 93 ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZNIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami.

ROZPORZĄDZNIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w zawiązku z udzielanym świadczeniom zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010r. W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 23 września 2010 r. W sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych Dz.U. 2009 nr 37 poz. 295

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2008 r. M.P. 2009 nr 5 poz. 53

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finans środków publicznych Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2008 nr 92 poz. 580)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1540)

Ustawa z dnia 6 lipca 2007r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1465)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1465)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Konfederacji Szwajcarskie (M.P. 2007 nr 45 poz. 536)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczychw hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216 poz. 1831 z 2002r.)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.(Dz.U.2006 nr 149 poz.1076)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne. ( Dz. U. 2006 nr 283, poz.2825)

Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U. 2006 nr 75 poz. 518).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia. (Dz.U.2006 nr 56 poz.397)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia dnia 21 lutego 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.06.36.254) z dnia 2 marca 2006r.

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.06.22.168

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia ( Dz.U.05.250.2115).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.05.250.2113).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.05.236.2007).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 14 listopada 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.05.232.1973)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.06.22.168

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia ( Dz.U.05.250.2115).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.05.250.2113).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.05.236.2007).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 14 listopada 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia (Dz.U.05.232.1973)

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 roku w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych ( Dz. U. Nr 52, poz. 248, Dz. U. z 1997 roku Nr 73, poz. 464 i Dz. U. z 2000 roku Nr 5, poz. 66 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 953 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 952 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2004 roku w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz grupowych praktyk pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 237, poz. 2381 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 roku w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 5, poz. 45 ).

Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1997 roku w sprawach szczegółowych zasadach i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych ( Dz. U. Nr 73, poz. 465 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1023 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 67, poz. 815 i Dz. U. z 2004 roku Nr 258, poz. 2586 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1922 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2002 roku w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołch zawodowych ( Dz. U. Nr 55, poz. 499 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwa i położnictwa przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej ( Dz. U. Nr 110, poz. 1170 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników ( Dz. U. Nr 38, poz. 363 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 roku w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz zakres i rodzaj takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie ( Dz. U. Nr 116, poz. 750 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie rodzaju indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych ( Dz. U. Nr 147, poz. 1437 ).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1988 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu ( Dz. U. Nr 115, poz. 749, zmiana Dz.U. z 2000 roku Nr 45, poz. 530 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 roku w sprawie rodzaju dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania ( Dz. U. Nr 88, poz. 966 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 30, poz. 300).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 111, poz. 1314 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA Finansów z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawach ogólnych warunków obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń ( Dz. U. Nr 143, poz. 921).

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96, poz. 593, Dz. U. z 2003 roku Nr 199, poz. 1938 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji, rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie ( Dz. U. Nr 124, poz. 796 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakonczenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń ( Dz. U. Nr 97, poz. 1064 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 63, poz. 589 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie ( Dz. U. Nr 236, poz. 2000 ).

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ZDROWIA z dnia 21 października 2003 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin panstwowy ( Dz. U. Nr 189, poz. 1863 ).