Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów,
które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu zamieszczonym na stronie internetowej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku znajdującym się w zakładce RODO.

ROZUMIEM

Godziny pracy

  • Poniedziałek, Wtorek, Czwartek8.00 – 16.00
  • Środa8.00 – 17.30
  • Piątek8.00 – 14.00

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2022

Szanowni Państwo, przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który  dotyczy przekazania sprawozdań o  symbolu „MZ” przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Na terenie naszego województwa wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia koordynuje Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy badania, dane kontaktowe: Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia w Warszawie.

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte są wszystkie praktyki zawodów medycznych niezależnie od kodu rodzaju praktyki jaki jest wpisany w księdze rejestrowej. Księgi rejestrowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą – https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Jeśli lekarz / lekarz dentysta / pielęgniarka / położna / fizjoterapeuta prowadzi działalność w ramach podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej ma obowiązek elektronicznego przesłania sprawozdań z obydwu typów działalności.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego może być wyłącznie odpowiedni wpis w księdze rejestrowej z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności. Zmiany zapisów w księgach rejestrowych:  https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl  zakładka "kontakt".

Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459 ze zm.) – art. 7 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 3, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz.U. 2021 poz. 2303) w części "Zdrowie i ochrona zdrowia".

Przekazywane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku w roku 2023

Harmonogram posiedzeń Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych (w godz. 14-16 ) w OIPiP we Włocławku w roku 2023:

12.01.2023 - Grażyna Rzekanowska

26.01.2023 - Danuta Rogalska

09.02.2023 - Danuta Płoszaj- Ziółkowska

09.02.2023 - Danuta Płoszaj- Ziółkowska

09.03.2023 - Danuta Eluszkiewicz

23.03.2023 - Danuta Płoszaj- Ziółkowska

Przewodnicząca ORPiP - Beata Błaszkiewicz -

Wiceprzewodnicząca ORPiP - Małgorzata Zawirowska

Sekretarz ORPiP - Jolanta Świerska

Skarbnik ORPiP - Violetta Redzimska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Włocławku - Danuta Płoszaj-Ziółkowska

Radca prawny OIPiP - Anna Nowak - Środa - 12:00-16:00

Obszar działania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku (OIPiP) działa na obszarze powiatów:

- włocławskiego,

- rypińskiego,

- radziejowskiego,

- aleksandrowskiego,

- lipnowskiego - województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie z dnia 1 lipca 2011r . o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U.Nr.41 poz.178 z późn. zmianami). Przynależność do samorządu osób wykonujących lub zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej jest obowiązkowa.

Struktura organizacyjna

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach wyborczych ustalonych przez Okręgową Radę.

Okręgowy Zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez Okregową Radę. Delegatami Okręgowej Izby we Włocławku na VII kadencję samorządu są:

AGNIESZKA TRZĄSALSKA

ALEKSANDRA ZABOROWSKA

ALICJA GRABOWSKA

ANNA DĘBICKA

ANNA SZELĄGOWSKA

ANNA ŻEBROWSKA

BARBARA CENDROWSKA

BARBARA CHMIELEWSKA

BARBARA GOŹDZIK

BARBARA RYKOWSKA

BARBARA TYLCZYŃSKA

BEATA BŁASZKIEWICZ

BEATA HAOR

BEATA KINIORSKA-RACIBORSKA

BEATA NAŁUDKA

BEATA ULANOWSKA

DANUTA ELUSZKIEWICZ

DANUTA GADALIŃSKA

DANUTA PŁOSZAJ- ZIÓŁKOWSKA

DANUTA ROGALSKA

ELŻBIETA KUBIAK

ELŻBIETA MARCINIAK-SOBOCIŃSKA

ELŻBIETA WIŚNIEWSKA

EWA KRUSZEWSKA

EWA OBUCHOWSKA

GRAŻYNA KUKUŁA

GRAŻYNA RZEKANOWSKA

HALINA HIŃCZEWSKA

HENRYKA STĘPNIAK

IRENA POSTRACH

IWONA CZARNIECKA

IZABELA PATRONIAK

JADWIGA STRÓŻYK

JAROSŁAW PRYKOWSKI

JOANNA MIELCAREK

JOLANTA BRZUSZKIEWICZ

JOLANTA KŁOSOWSKA

JOLANTA ŚWIERSKA

MAŁGORZATA DĄBROWSKA

MAŁGORZATA GUŹNICZAK

MAŁGORZATA LEWANDOWSKA

MAŁGORZATA ZAWIROWSKA

MARIA ADAMCZEWSKA

MARIA DOMBRZALSKA

MARIA KACPRZAK

MARZANNA WŁADECKA

RENATA JABŁOŃSKA

RENATA JARĘBSKA

RENATA KACZMAREK-CZYŻAK

RENATA MORACZEWSKA

SŁAWOMIRA SITARZ

TERESA MIŁKOWSKA

VIOLETTA REDZIMSKA

WIESŁAW BOCHENEK

ZOFIA CYBULSKA

ZOFIA NEJMAN

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Beata Błaszkiewicz - - Przewodnicząca

Małgorzata Zawirowska - Wiceprzewodniczaca

Jolanta Świerska - Sekretarz

Violetta Redzimska - Skarbnik

Beata Ulanowska - Członek

Bogumiła Osmałek - Członek

Barbara Cendrowska - Członek

Danuta Płoszaj-Ziółkowska - Członek

Barbara Rykowska - Członek

Agnieszka Stawicka - Członek

Hanna Tom - Członek

Marzanna Władecka - Członek

Jolanta Żywica - Członek

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

W imieniu Rady działa Prezydium ORPiP. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Rady wybrany przez Okręgowy Zjazd oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Beata Błaszkiewicz - Przewodnicząca

Małgorzata Zawirowska - Wiceprzewodniczaca

Jolanta Świerska - Sekretarz

Violetta Redzimska - Skarbnik

Beata Ulanowska - Członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji

Beata Kiniorska Raciborska - Przewodnicząca

Milena Maciejewska - Wiceprzewodniczaca

Magdalena Gronowska -Korzeniewska - Sekretarz

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Okręgowy Sąd rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

Dawid Kamiński - Przewodniczący

Zofia Cybulska - Członek

Agnieszka Grubalska - Członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji.

Okręgowy Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Grażyna Rzekanowska - ORzOZPiP

Ewa Chsząszcz - Z-ca ORzOZPiP

Elżbieta Kryger - Z-ca ORzOZPiP

Renata Jarębska - Z-ca ORzOZPiP

Iwona Wojciechowska - Z-ca ORzOZPiP

31 Sierpnia 2022

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych w poniższych następujących zakresach:

- wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Rejestracja na powyższe szkolenia obowiązuje tylko i wyłącznie poprzez system SMK oraz dodatkowe pisemne złożenie formularza do OIPiP we Włocławku. W pierwszej kolejności prowadzony będzie nabór na kurs EKG, którego rozpoczęcie planujemy na II połowę września.

Pozostałe ważne informacje podamy w kolejnych postach.

O kwalifikacji na szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń w systemie SMK.

Osoba odpowiedzialna za organizację kursów dostępna jest pod numerem telefonu 600 795 110 oraz mailowo szkoleniawloclawek@gmail.com

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca poruszania się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczono instrukcję dla pielęgniarek i położnych do zakładania konta w SMK:

www.nipip.pl

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosku na platformie SMK:

- nieprawidłowo wpisane imię i nazwisko w dopełniaczu;

- wpisywanie imion, nazwisk i adresów z małej litery;

- nieprawidłowo wypełniane pole „grupa biznesowa (w tym polu należy wybrać: „pielęgniarka” lub „położna”);

- w polu „grupa funkcjonalna należy wybrać: „użytkownik”;

- w polu „nr prawa wykonywania zawodu" należy wpisać siedmio cyfrowy numer zaświadczenia łącznie z symbolem literowym „P" lub „A" (błędem jest wpisanie numeru rejestru lub serii i numeru druku PWZ);

- w polu „wystawca" należy wpisać organ, który podjął uchwałę o stwierdzeniu PWZ, czyli odpowiednia Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych;

- osoba będąca jednocześnie pielęgniarką i położną musi złożyć dwa wnioski, odrębnie dla pielęgniarki i odrębnie dla położnej;

- w polu „lista specjalizacji" należy wpisać wszystkie dotychczas ukończone formy kształcenia (szkolenia specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy dokształcające).

Zapoznaj się z instrukcją poruszania się w systemie SMK krok po kroku.

Rekomendowaną przeglądarką internetową do sporządzania wniosków przez CSIOZ w SMK jest Firefox.

Dane kontaktowe:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa,

tel: 22 597-09-27 fax:  22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl

www.csioz.gov.pl

ze strony OIPiP we Włocławku osoba odpowiedzialna za SMK:

Robert Waszkiewicz 54 231 18 77
Konsultanci wojewódzcy

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

dr n. med. Marcin Wiśniewski

Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki

ul. Szpitalna 19

85-826 Bydgoszcz

#52 585 37 09

#mwisniewski@cm.umk.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Alicja Przybysz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz

#52 326 21 94

#kom. 797 008 514

#oddzialowa.laryn@wsd.org.pl


PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

mgr Waldemar Ciechanowski

Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław

#kom. 602 405 510

#Waldek.ciechanowski@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

dr n. o zdrowiu Grażyna Gebuza

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. Łukasiewicza 1

85-821 Bydgoszcz

tel./fax 52 585-58-01

#52 585 59 04

#grazyna.gebuza@cm.umk.pl


PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

mgr Zofia Jędrusik

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

ul. dr I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

#52 374 38 68

#jedrusikz@co.bydgoszcz.pl

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

dr n. o zdrowiu Ewa Sztuczka

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

ul. Św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

#56 679 32 06

#ewa.sztuczka@am7.eu


PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr Lidia Macura

Kujawsko - PomorskieCentrum Pulmonologii

ul. Seminaryjna 1

85-326 Bydgoszcz

#784 247 173

#lidzia1970@op.pl

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

lic. Aleksandra Adrych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

#52 585 42 82

#adki002@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

mgr Ilona Grzeszak

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

#52 585 49 03

#kom. 668 479 937

#ilonagrzeszak@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO

dr n. med. Jolanta Czajkowska-Fesio

Zakład Karny

Aleja Parkowa 1

89-120 Potulice

#52 587 43 26

#kom. 605 600 381

#jolanta.czajkowska-fesio@wp.pl


PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

dr n med. Marlena Karwacka

Szpital ESKULAP

ul. Koperkowa 2

86-031 Osielsko

#606 182 478

#marlena.karwacka@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Teresa Świątkowska

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

#52 585 42 43

#teresa.swiatkowska@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Grażyna Śmiarowska

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8

87-100 Toruń

#tel./fax 56 657 42 90

#kom. 607 097 489

#zpo@poczta.onet.pl

Konsultanci krajowi

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

mgr Leokadia JĘDRZEJEWSKA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych;

53-333 Wrocław,

ul. Powstańców Śląskich 50;

#71 373 20 56

#l.jedrzejewska@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Alicja SZEWCZYK

Klinika Endokrynologii i Diabetologii INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”;

04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;

#22 815 10 42

#alicja.szewczyk@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

dr n. o zdrowiu Mariola RYBKA

Szpital Lipno Sp. z o.o.;

87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6;

#54 288 02 63

#drmariolarybka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

mgr Izabela KAPTACZ

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół Opieki Paliatywnej;

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a;

#34 360 54 91

#ikaptacz@wp.pl


PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

dr n. med. Anna MAŁECKA-DUBIELA

80-180 Gdańsk, ul. Kołodzieja 24;

#663 906 046

#anna.malecka@gumed.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy;

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A;

#89 539 34 55

#piskorz@wssd.olsztyn.pl


PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

dr n. med. Ewa KĄDALSKA

Klinika i Poliklinika Geriatrii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1;

#22 670 91 66

#ewa.kadalska@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

prof. dr hab. n. med. Maria Teresa SZEWCZYK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr A. Jurasza Collegium Medicum UMK Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii;

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9;

#52 585 40 70

#mszewczyk@cm.umk.pl


PIELĘGNIARSTWO

dr hab. n. hum. Maria KÓZKA Prof. nadzw. UJ

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ; 31-501 Kraków, ul. Kopernika 25;

#12 421 41 60

#makozka@cm-uj.krakow.pl

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

dr n. med. Anna KOPER

Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka;

85-796 Bydgoszcz,

ul. Dr I. Romanowskiej 2;

#52 374 32 04

#kopera@co.bydgoszcz.pl


PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

mgr Beata Ostrzycka

ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiem Centrum Onkologii

Al. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn

fax 89/539 80 79

#89 539 80 78

#bostrzycka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr Stanisław WOJTAN

Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CUMRIK,

ul. Kopernika 50; 31-501 Kraków;

#12 351 67 03, fax: 12 351 67 52

#s.wojtan@op.pl


PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

dr n. med. Anna SZCZYPTA

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie;

31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11;

#12 379 71 66

#infoepid@interia.pl


PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

dr n. o zdrowiu Damian CZARNECKI

C M im. L. Rydygiera w Bydgoszczy U M K w Toruniu

ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz;

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9; 85-094 Bydgoszcz;

# 52 585 42 82

#czarneckidamian@cm.umk.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku informuje , że stosownie do art 97 ust 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r, o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (DZ.U.z 2011r., poz 1039 z późn.zm.)osoby , które przed dniem wejścia w życie przywołanej Ustawy tj.1 stycznia 2012r.,ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki czy położnej , które nie uzyskały stwierdzenia prawa do wykonywania zawodu a spełniają inne wymagania określone w art 28 albo w art.31 ustawy a dnia 15 lipca 2011r. o Zawodach Pielęgniarki i Położnej, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia _1-go stycznia 2015r.złożą stosowny wniosek w siedzibie Izby . Jeżeli Pani /Pan nie posiada stwierdzonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i ukończyła/ukończył kształcenie w jednej z form określonych w przytoczonym powyżej art. 97 Ustawy prosimy o _Pilny kontakt z Okręgową Izbą . Ponadto informujemy , że Pielęgniarki /Położne posiadające stwierdzone prawo wykonywania zawodu i wydany dokument przez OIPiP we Włocławku w formie papierowej na (złożonym białym kartonie ze zdjęciem )miały obowiązek wymiany w/w prawa do wykonywania zawodu na ,,nowe"(książeczka w w granatowej oprawce)do dnia 31 grudnia 2001r. Jeżeli pielęgniarka/położna nie dokonała w/w wymiany jest zobowiązana do dokonania wymiany do końca bieżącego roku.W przeciwnym wypadku po upływie tego terminu _prawo do wykonywania zawodu wygasa. Jednocześnie informujemy,że wymiana prawa wykonywania zawodu jest nieodpłatna . Od 1 lipca 2014r.pielęgniarki i położne są osobami uprawnionymi do kontynuowania zleceń na wyroby medyczne. 1 -go stycznia 2014r. roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ , wraz z określeniem poziomu , tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania , kryterium przyznawania ,okresów użytkowania i limitem cen napraw.Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie ,który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne. Zgodnie z art.38ust 1 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje , na określonych zasadach w ustawie , zaopatrzenie w wyroby medyczne , na zlecenie osoby uprawnionej ,oraz ich naprawa._Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust.4 może odbyć się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego,_o której mowa w art.5pkt 26 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych . Wyżej wymienione rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmitami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (DZ.U.z 2009r.Nr139.poz1141 z późn.zm.). Zgodnie z delegacją ustawową uprawnionymi osobami do kontynuacji wydawania zleceń na wyroby medyczne takich jak :_cewniki urologiczne, cewniki jednorazowe urologiczne , worki do zbiórki moczu z odpływem, worki stomijne samoprzylepne ,pieluchomajtki lub majtki chłonne, zmienne wkłady anatomiczne wyrobów medycznych na zlecenie są pielęgniarka lub położna _ubezpieczenia zdrowotnego tz -pielęgniarkę lub położną będącą świadczeniodawcą , z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH w zakresie:

- Ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji

- Zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa

- Kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających - należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu

- Studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - należy dostarczyć dyplom ich ukończenia

- Uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć dyplom ich nadania

- Zmiany adresu zamieszkania

- Zmiany miejsca pracy

- Przejścia na emeryturę, rentę,

- Przejścia na emeryturę, rentę,

Zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek

UWAGA!!

Zamieszczone tu oferty pracy dla pielęgniarek i położnych nie sa weryfikowane i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Należy zwracać uwagę czy w ogłoszeniu pośrednik pracy podał numer rejestru pod którym jest zarejestrowany w Ministerstwie Pracy.

Stan na 2-VI-2023

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o. zatrudni POŁOŻNĄ.

Oferujemy dogodne warunki pracy oraz dowolną formę zatrudnienia.

Warunki umowy ustalane na rozmowie. CV proszę wysyłać na adres mailowy # jberdych@przychodnia.torun.pl

Zatrudnimy pielęgniarkę do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej w Fabiankach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku zatrudni pielęgniarkę / medycyny pracy

Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt

Praca od zaraz - w godzinach od 7.00 do 14.35

Oferujemy:

– pracę w placówce medycznej o ugruntowanej pozycji,

– pracę w zespole z dużym doświadczeniem,

– możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych

Cv prosimy składać osobiście bądź mail:

# sekretariat@womp.wloclawek.pl :

W razie jakichkolwiek pytań nr tel 54 413 69 18

Przychodnia NZOZ Euromed zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, mile widziany kurs środowiskowo-rodzinny.

Zatrudnię pielęgniarkę do pracy w POZ. Wszystkie formy zatrudnienia dopuszczalne . Wynagrodzenie do uzgodnienia. Mile widziane kurs pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej kurs szczepień auto i prawo jazdy.

Informacje na maila lub osobiście NZOZ Medyk Fabianki87B

# medyk@satfilm.net.pl

Maria Dąbrowska

Oferta na stanowisko pielęgniarki w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Toruniu, ul. Uniwersytecka 17

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zatrudni

pielęgniarkę do Terenowego Oddziału we Włocławku ul. Lunewil 15

Wymagania kwalifikacyjne:

- magister pielęgniarstwa i specjalizacja

- prawo wykonywania zawodu

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat.

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych należy składać w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy przy ul. Ks. Markwarta 8 lub mailowo # krew@rckik-bydgoszcz.com.pl

W razie pytań kontakt telefoniczny Sekretariat: #52-322-65-17

Praca dla położnej na oddziale szpitalnym w zakładzie karnym w Grudziądzu. Stała praca na etacie mundurowym, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie w godz. 8:00-15:00 - #56-64-40-483


Szanowni Delegaci VIII kadencji w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę nr 387/VII/2020 działając w stanie wyższej konieczności i ekstraordynaryjnej sytuacji o określeniu kalendarza wyborczego na mocy której odwołuje się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych we Włocławku zaplanowany na 25 marca 2020 r. O nowym terminie Zjazdu będziecie Państwo informowani w osobnym komunikacie.

Z poważaniem

Małgorzata Zawirowska

Przewodnicząca ORPiP we Włocławku

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz.

MATERIAŁY w Sprawie RODO z GIODO:

Poradnik GIODO dla ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych

Zarejestrowani ABI z mocy prawa powinni stać się IOD

Jak można prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii czynności?

Rozporządzenie o ochronie danych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

87-800 Włocławek

ul.Dziewińska 17

#

54 23 11 877

698 687 209 - Małgorzata Zawirowska - Przewodnicząca ORPiP

#

info@izbapiel.wloclawek.pl

#

Pn-Pt: 8:00 - 16:00