Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów,
które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu zamieszczonym na stronie internetowej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku znajdującym się w zakładce RODO.

ROZUMIEM

Godziny pracy

  • Poniedziałek, Wtorek, Czwartek8.00 – 16.00
  • Środa8.00 – 17.30
  • Piątek8.00 – 14.00

Sprawozdawczość statystyczna w roku 2024 z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia” za rok 2023

Szanowni Państwo, przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który  dotyczy przekazania sprawozdań o  symbolu „MZ” przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Szczegółowe informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia w Warszawie.

Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte są wszystkie praktyki zawodów medycznych niezależnie od kodu rodzaju praktyki jaki jest wpisany w księdze rejestrowej. Księgi rejestrowe (RPWDL): – https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Jeśli lekarz / lekarz dentysta / pielęgniarka / położna / fizjoterapeuta prowadzi działalność w ramach podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej ma obowiązek elektronicznego przesłania sprawozdań z obydwu typów działalności.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego może być wyłącznie odpowiedni wpis w księdze rejestrowej z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności. Zmiany zapisów w księgach rejestrowych:  https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl  zakładka "kontakt".

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 poz. 773) art. 30 ust. 1 pkt 3, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. 2022 poz. 2453) w części „zdrowie i ochrona zdrowia".

Przekazywane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

Przewodnicząca ORPiP - Beata Błaszkiewicz -

Wiceprzewodnicząca ORPiP - Małgorzata Zawirowska

Sekretarz ORPiP - Jolanta Świerska

Skarbnik ORPiP - Violetta Redzimska

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - Dawid Kamiński

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych we Włocławku - Grażyna Rzekanowska

Radca prawny OIPiP - Anna Nowak - Środa - 12:00-16:00

Obszar działania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku (OIPiP) działa na obszarze powiatów:

- włocławskiego,

- rypińskiego,

- radziejowskiego,

- aleksandrowskiego,

- lipnowskiego - województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie z dnia 1 lipca 2011r . o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U.Nr.41 poz.178 z późn. zmianami). Przynależność do samorządu osób wykonujących lub zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej jest obowiązkowa.

Struktura organizacyjna

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach wyborczych ustalonych przez Okręgową Radę.

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Beata Błaszkiewicz - - Przewodnicząca

Małgorzata Zawirowska - Wiceprzewodniczaca

Jolanta Świerska - Sekretarz

Violetta Redzimska - Skarbnik

Beata Ulanowska - Członek

Bogumiła Osmałek - Członek

Barbara Cendrowska - Członek

Danuta Płoszaj-Ziółkowska - Członek

Barbara Rykowska - Członek

Agnieszka Stawicka - Członek

Hanna Tom - Członek

Marzanna Władecka - Członek

Jolanta Żywica - Członek

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

W imieniu Rady działa Prezydium ORPiP. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Rady wybrany przez Okręgowy Zjazd oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Beata Błaszkiewicz - Przewodnicząca

Małgorzata Zawirowska - Wiceprzewodniczaca

Jolanta Świerska - Sekretarz

Violetta Redzimska - Skarbnik

Beata Ulanowska - Członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji

Beata Kiniorska Raciborska - Przewodnicząca

Milena Maciejewska - Wiceprzewodniczaca

Magdalena Gronowska -Korzeniewska - Sekretarz

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Okręgowy Sąd rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

Dawid Kamiński - Przewodniczący

Zofia Cybulska - Członek

Agnieszka Grubalska - Członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji.

Okręgowy Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Grażyna Rzekanowska - ORzOZPiP

Ewa Chrząszcz - Z-ca ORzOZPiP

Elżbieta Kryger - Z-ca ORzOZPiP

Renata Jarębska - Z-ca ORzOZPiP

Iwona Wojciechowska - Z-ca ORzOZPiP

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca poruszania się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczono instrukcję dla pielęgniarek i położnych do zakładania konta w SMK:

www.nipip.pl

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosku na platformie SMK:

- nieprawidłowo wpisane imię i nazwisko w dopełniaczu;

- wpisywanie imion, nazwisk i adresów z małej litery;

- nieprawidłowo wypełniane pole „grupa biznesowa (w tym polu należy wybrać: „pielęgniarka” lub „położna”);

- w polu „grupa funkcjonalna należy wybrać: „użytkownik”;

- w polu „nr prawa wykonywania zawodu" należy wpisać siedmio cyfrowy numer zaświadczenia łącznie z symbolem literowym „P" lub „A" (błędem jest wpisanie numeru rejestru lub serii i numeru druku PWZ);

- w polu „wystawca" należy wpisać organ, który podjął uchwałę o stwierdzeniu PWZ, czyli odpowiednia Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych;

- osoba będąca jednocześnie pielęgniarką i położną musi złożyć dwa wnioski, odrębnie dla pielęgniarki i odrębnie dla położnej;

- w polu „lista specjalizacji" należy wpisać wszystkie dotychczas ukończone formy kształcenia (szkolenia specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy dokształcające).

Zapoznaj się z instrukcją poruszania się w systemie SMK krok po kroku.

Rekomendowaną przeglądarką internetową do sporządzania wniosków przez CSIOZ w SMK jest Firefox.

Dane kontaktowe:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa,

tel: 22 597-09-27 fax:  22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl

www.csioz.gov.pl

ze strony OIPiP we Włocławku osoba odpowiedzialna za SMK:

Robert Waszkiewicz 54 231 18 77
Konsultanci wojewódzcy

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

dr n. med. Marcin Wiśniewski

Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki

ul. Szpitalna 19

85-826 Bydgoszcz

#52 585 37 09

#mwisniewski@cm.umk.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Alicja Przybysz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz

#52 326 21 94

#kom. 797 008 514

#oddzialowa.laryn@wsd.org.pl


PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

mgr Waldemar Ciechanowski

Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław

#kom. 602 405 510

#Waldek.ciechanowski@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

dr n. o zdrowiu Grażyna Gebuza

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. Łukasiewicza 1

85-821 Bydgoszcz

tel./fax 52 585-58-01

#52 585 59 04

#grazyna.gebuza@cm.umk.pl


PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

mgr Zofia Jędrusik

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

ul. dr I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

#52 374 38 68

#jedrusikz@co.bydgoszcz.pl

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

dr n. o zdrowiu Ewa Sztuczka

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

ul. Św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

#56 679 32 06

#ewa.sztuczka@am7.eu


PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr Lidia Macura

Kujawsko - PomorskieCentrum Pulmonologii

ul. Seminaryjna 1

85-326 Bydgoszcz

#784 247 173

#lidzia1970@op.pl

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

lic. Aleksandra Adrych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

#52 585 42 82

#adki002@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

mgr Ilona Grzeszak

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

#52 585 49 03

#kom. 668 479 937

#ilonagrzeszak@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO

dr n. med. Jolanta Czajkowska-Fesio

Zakład Karny

Aleja Parkowa 1

89-120 Potulice

#52 587 43 26

#kom. 605 600 381

#jolanta.czajkowska-fesio@wp.pl


PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

dr n med. Marlena Karwacka

Szpital ESKULAP

ul. Koperkowa 2

86-031 Osielsko

#606 182 478

#marlena.karwacka@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Teresa Świątkowska

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

#52 585 42 43

#teresa.swiatkowska@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Grażyna Śmiarowska

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8

87-100 Toruń

#tel./fax 56 657 42 90

#kom. 607 097 489

#zpo@poczta.onet.pl

Konsultanci krajowi

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

mgr Leokadia JĘDRZEJEWSKA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych;

53-333 Wrocław,

ul. Powstańców Śląskich 50;

#71 373 20 56

#l.jedrzejewska@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Alicja SZEWCZYK

Klinika Endokrynologii i Diabetologii INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”;

04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;

#22 815 10 42

#alicja.szewczyk@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

dr n. o zdrowiu Mariola RYBKA

Szpital Lipno Sp. z o.o.;

87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6;

#54 288 02 63

#drmariolarybka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

mgr Izabela KAPTACZ

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół Opieki Paliatywnej;

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a;

#34 360 54 91

#ikaptacz@wp.pl


PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

dr n. med. Anna MAŁECKA-DUBIELA

80-180 Gdańsk, ul. Kołodzieja 24;

#663 906 046

#anna.malecka@gumed.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy;

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A;

#89 539 34 55

#piskorz@wssd.olsztyn.pl


PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

dr n. med. Ewa KĄDALSKA

Klinika i Poliklinika Geriatrii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1;

#22 670 91 66

#ewa.kadalska@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

prof. dr hab. n. med. Maria Teresa SZEWCZYK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr A. Jurasza Collegium Medicum UMK Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii;

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9;

#52 585 40 70

#mszewczyk@cm.umk.pl


PIELĘGNIARSTWO

dr hab. n. hum. Maria KÓZKA Prof. nadzw. UJ

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ; 31-501 Kraków, ul. Kopernika 25;

#12 421 41 60

#makozka@cm-uj.krakow.pl

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

dr n. med. Anna KOPER

Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka;

85-796 Bydgoszcz,

ul. Dr I. Romanowskiej 2;

#52 374 32 04

#kopera@co.bydgoszcz.pl


PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

mgr Beata Ostrzycka

ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiem Centrum Onkologii

Al. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn

fax 89/539 80 79

#89 539 80 78

#bostrzycka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr Stanisław WOJTAN

Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CUMRIK,

ul. Kopernika 50; 31-501 Kraków;

#12 351 67 03, fax: 12 351 67 52

#s.wojtan@op.pl


PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

dr n. med. Anna SZCZYPTA

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie;

31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11;

#12 379 71 66

#infoepid@interia.pl


PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

dr n. o zdrowiu Damian CZARNECKI

C M im. L. Rydygiera w Bydgoszczy U M K w Toruniu

ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz;

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9; 85-094 Bydgoszcz;

# 52 585 42 82

#czarneckidamian@cm.umk.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku informuje , że stosownie do art 97 ust 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r, o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (DZ.U.z 2011r., poz 1039 z późn.zm.)osoby , które przed dniem wejścia w życie przywołanej Ustawy tj.1 stycznia 2012r.,ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki czy położnej , które nie uzyskały stwierdzenia prawa do wykonywania zawodu a spełniają inne wymagania określone w art 28 albo w art.31 ustawy a dnia 15 lipca 2011r. o Zawodach Pielęgniarki i Położnej, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia _1-go stycznia 2015r.złożą stosowny wniosek w siedzibie Izby . Jeżeli Pani /Pan nie posiada stwierdzonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i ukończyła/ukończył kształcenie w jednej z form określonych w przytoczonym powyżej art. 97 Ustawy prosimy o _Pilny kontakt z Okręgową Izbą . Ponadto informujemy , że Pielęgniarki /Położne posiadające stwierdzone prawo wykonywania zawodu i wydany dokument przez OIPiP we Włocławku w formie papierowej na (złożonym białym kartonie ze zdjęciem )miały obowiązek wymiany w/w prawa do wykonywania zawodu na ,,nowe"(książeczka w w granatowej oprawce)do dnia 31 grudnia 2001r. Jeżeli pielęgniarka/położna nie dokonała w/w wymiany jest zobowiązana do dokonania wymiany do końca bieżącego roku.W przeciwnym wypadku po upływie tego terminu _prawo do wykonywania zawodu wygasa. Jednocześnie informujemy,że wymiana prawa wykonywania zawodu jest nieodpłatna . Od 1 lipca 2014r.pielęgniarki i położne są osobami uprawnionymi do kontynuowania zleceń na wyroby medyczne. 1 -go stycznia 2014r. roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ , wraz z określeniem poziomu , tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania , kryterium przyznawania ,okresów użytkowania i limitem cen napraw.Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie ,który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne. Zgodnie z art.38ust 1 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje , na określonych zasadach w ustawie , zaopatrzenie w wyroby medyczne , na zlecenie osoby uprawnionej ,oraz ich naprawa._Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust.4 może odbyć się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego,_o której mowa w art.5pkt 26 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych . Wyżej wymienione rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmitami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (DZ.U.z 2009r.Nr139.poz1141 z późn.zm.). Zgodnie z delegacją ustawową uprawnionymi osobami do kontynuacji wydawania zleceń na wyroby medyczne takich jak :_cewniki urologiczne, cewniki jednorazowe urologiczne , worki do zbiórki moczu z odpływem, worki stomijne samoprzylepne ,pieluchomajtki lub majtki chłonne, zmienne wkłady anatomiczne wyrobów medycznych na zlecenie są pielęgniarka lub położna _ubezpieczenia zdrowotnego tz -pielęgniarkę lub położną będącą świadczeniodawcą , z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH w zakresie:

- Ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji

- Zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa

- Kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających - należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu

- Studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - należy dostarczyć dyplom ich ukończenia

- Uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć dyplom ich nadania

- Zmiany adresu zamieszkania

- Zmiany miejsca pracy

- Przejścia na emeryturę, rentę,

- Przejścia na emeryturę, rentę,

Zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek

UWAGA!!

Zamieszczone tu oferty pracy dla pielęgniarek i położnych nie sa weryfikowane i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Należy zwracać uwagę czy w ogłoszeniu pośrednik pracy podał numer rejestru pod którym jest zarejestrowany w Ministerstwie Pracy.

Stan na 22-V-2024

Stacja Dializ Radziejów Centrum Usług Medycznych DIALMEDICA Sp. z o.o. 88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3F

Zatrudni:

Pielęgniarki/Pielęgniarzy do STACJI DIALIZ

Wymagania:

- prawo wykonywania zawodu;

- umiejętność pracy w zespole;

- mile widziane doświadczenie w pracy w stacji dializ.

Oferujemy:

- szkolenie zgodne z profilem Stacji Dializ;

- współpracę w oparciu o wybraną formę zatrudnienia;

- pracę z profesjonalnym i doświadczonym Personelem Pielęgniarskim.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Pielęgniarką Oddziałową(606 959 314) lub przesłanie CV na adres: # stacjadializradziejow@wp.pl

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Toruniu im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Ligi Polskiej 8 zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy cywilno-prawnej. Zainteresowanie osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 657 42 90 lub adres # zpo@zpotorun.pl

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o. o. w Ciechocinku Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Narutowicza 12 zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy cywilno-prawnej. Zainteresowanie osoby prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

602 664 908

609 541 101

797 003 631

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o. zatrudni PIELĘGNIARKĘ.

Oferujemy dogodne warunki pracy oraz dowolną formę zatrudnienia.

Warunki umowy ustalane na rozmowie. CV proszę wysyłać na adres mailowy # jberdych@przychodnia.torun.pl

Dzień dobry, zwracam się z prośbą serdeczną o możliwość zamieszczenia ogłoszenia:

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o. o. w Ciechocinku Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Narutowicza 12 zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy cywilno-prawnej. Zainteresowanie osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 609 541 101

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek i pielęgniarzy chętnych do wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia osobom z niepełnosprawnością.

Decyzje będą wydawane w oparciu o ocenę dokonaną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - jeżeli niepełnosprawność uniemożliwia w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy albo w miejscu przez niego wyznaczonym.

Warunek niezbędny: posiadanie prawa do wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej do wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Warunki współpracy: powołanie przez Wojewodę w skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Potwierdzenie kwalifikacji do wydawania decyzji odbywa się poprzez szkolenie organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koszt udziału pokrywa Wojewódzki Zespół w Bydgszoczy.

Stawka za wydanie jednej decyzji od 120 zł do 170 zł brutto.

Miejsce pracy: województwo kujawsko-pomorskie, siedziba Wojewódzkiego Zespołu w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3.

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji prosimy o przesłania dokumentów: prawo wykonywania zawodu, dyplom wraz z podaniem o nawiązanie współpracy na adres:

# wzon@bydgoszcz.uw.gov.pl lub # pbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacja tel. 52 3497517

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

poszukuje osoby do pracy na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz.

Oferujemy:

– pracę w renomowanym i stabilnym Zakładzie będącym liderem w swojej dziedzinie, atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. wysługa lat, świadczenia socjalne).

– możliwy wybór formy zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie lub kontrakt.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

# zpo@zpotorun.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 657 42 90.

Nowo otwarty Nzoz w centrum Włocławka poszukuje do pracy pielęgniarek. Wymiar godzinowy, forma zatrudnienia do uzgodnienia. Praca zarówno w gabinecie zabiegowym i środowisku. Mile widziane kursy przewidziane do pracy POZ(lub w trakcie). tel do kontaktu 516 777 513

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o. zatrudni PIELĘGNIARKĘ.

Oferujemy dogodne warunki pracy oraz dowolną formę zatrudnienia.

Warunki umowy ustalane na rozmowie. CV proszę wysyłać na adres mailowy:

# jberdych@przychodnia.torun.pl

PRZYCHODNIA LEKARSKA KĘDZIERSCY w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 20 zatrudni pielęgniarki do pracy w POZ oraz medycynie szkolnej na terenie Aleksandrowa Kujawskiego.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie ewentualnie umowa o pracę.

Pełny wymiar czasu pracy.

Telefon 667377377, 669373325

Pielęgniarka POZ w Izbicy Kujawskiej

Ośrodek zdrowia w Izbicy Kujawskiej poszukuje chętnych do pracy na stanowisku pielęgniarki POZ. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i wynagrodzenie zasadnicze zgodne z posiadanym wykształceniem oraz dodatkowo wypłacanym dodatkiem stażowym do wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego( wynagrodzenie brutto od 5 966,00 zł. do 7 768,80 zł.). Zakład wypłaca także świadczenie urlopowe, premie motywacyjne i nagrody jubileuszowe.

Poszukujemy osób:

- z aktualnym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki;

- wykształceniem licencjackim lub magisterskim na kierunku pielęgniarstwo;

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w NZOZ lub szpitalu;

Zakres obowiązków:

Wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych, EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego, zakładanie opatrunku, sporadycznie praca w środowisku podczas wizyt domowych u pacjentów.

Zespół POZ w ośrodku zdrowia składa się z 3 lekarzy, położnej POZ i 6 pielęgniarek. Poszukiwana osoba do pracy będzie kolejną pielęgniarką dołączającą do zespołu. Praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 z wolnymi świętami i weekendami.

Oferujemy pełen etat w wymiarze 7 godz. 35 min. na dobę.

Oferty można składać mailowo na adres: # spzoz.izbica@intera.pl lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 16 87 – 865 Izbica Kujawska

Praca dostępna od sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać pod numerem telefonu 506 774 069

NZOZ PROMED Monika Wisłocka-Przybyła w Piotrkowie Kujawskim poszukuje pracownika na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza środowiskowo-rodzinnej/rodzinnego. Mile widziane są zdobyte kwalifikacje i doświadczenie. Prosimy o przesyłanie CV na adres # promedmwp@wp.pl z dopiskiem "Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zmianami.) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania"

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o. zatrudni POŁOŻNĄ.

Oferujemy dogodne warunki pracy oraz dowolną formę zatrudnienia.

Warunki umowy ustalane na rozmowie. CV proszę wysyłać na adres mailowy # jberdych@przychodnia.torun.pl

Zatrudnimy pielęgniarkę do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej w Fabiankach


Szanowni Delegaci VIII kadencji w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę nr 387/VII/2020 działając w stanie wyższej konieczności i ekstraordynaryjnej sytuacji o określeniu kalendarza wyborczego na mocy której odwołuje się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych we Włocławku zaplanowany na 25 marca 2020 r. O nowym terminie Zjazdu będziecie Państwo informowani w osobnym komunikacie.

Z poważaniem

Małgorzata Zawirowska

Przewodnicząca ORPiP we Włocławku

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz.

MATERIAŁY w Sprawie RODO z GIODO:

Poradnik GIODO dla ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych

Zarejestrowani ABI z mocy prawa powinni stać się IOD

Jak można prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii czynności?

Rozporządzenie o ochronie danych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

87-800 Włocławek

ul.Dziewińska 17

#

54 23 11 877

698 687 209 - Małgorzata Zawirowska - Przewodnicząca ORPiP

#

info@izbapiel.wloclawek.pl

#

Pn-Pt: 8:00 - 16:00