Składka członkowska


Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U.  z 2021r poz. 628) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.

Składka członkowska uiszczana jest na rzecz OIPiP, której członkiem jest dana pielęgniarka, położna

Składki członkowskie są płatne miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, poprzez dział finansowy swojego pracodawcy lub bezpośrednio na konto OIPIP we Włocławku (w tytule prosimy podać imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu oraz okres, za jaki jest wnoszona opłata) na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej

1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto

Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie:

  • umowy o pracę
  • umowy zlecenie
  • na podstawie stosunku służbowego

0,75% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał roku kalendarzowego (od 01 stycznia 2024 r. jest to kwota 58,26 zł)

  • Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej
  • Pielęgniarki, położne wpisane do rejestru: nie wykonujące zawodu, które nie złożyły oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu, - wykonujące zawód  wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka, położna uzyskująca dochód jednocześnie z kilku źródeł.

Składkę członkowską oblicza się z jednego źródła dochodu, tego, w którym składka (nie zarobek) jest najwyższa.